AGB

Všeobecné dodávacie a platobné podmienky pre EUROCAST Košice, s.r.o. (Stav 01.02.2015)

(1) Naše dodávky a výkony sú vykonávané výlučne na základe nasledovných všeobecných dodávacích a platobných podmienok (nasledovne: dodávacie podmienky). Tieto sú súčasťou všetkých zmlúv, ktoré uzatvárajú naše spoločnosti Silbitz Group GmbH, Silbitz Guss GmbH, ZGG - Zeitzer Guss GmbH, Silbitz Group Stassfurt AWS GmbH a Eurocast Košice s.r.o. vždy s našimi zmluvnými partnermi (nasledovne: objednávateľ) o dodávkach a výkonoch, ktoré sú nami ponúkané. Iné podmienky objednávateľa neplatia ani potom, keď sme o týchto upovedomení a dodávku bez výhrad plníme.

(2) Naše dodávacie podmienky platia aj pre všetky budúce dodávky, výkony alebo ponuky pre objednávateľa, aj v prípade, že sa ešte raz zvlášť nedohodnú.

1. Uzatvorenie zmluvy, rozsah dodávky

a) Ponuky, ktoré uvádzame, sú nezáväzné, pokiaľ to z potvrdenia objednávky nevyplýva inak alebo sme písomne neuviedli niečo iné. Ku zmluve dôjde len vtedy, keď sme objednávku písomne potvrdili alebo sme ju zrealizovali. Ústne prísľuby z našej strany pred uzatvorením zmluvy sú právne nezáväzné a ústne dohody zmluvných strán sa nahradia písomnou zmluvou, pokiaľ z nich v danom prípade výslovne nevyplýva, že záväzne platia ďalej. Na dodržanie určenej písomnej formy z týchto dodávacích podmienok postačuje telekomunikačné sprostredkovanie faxom alebo mailovou správou.

b) Dodatky a zmeny uzavretých dohôd vrátane týchto dodávacích podmienok vyžadujú pre ich platnosť písomnú formu.

c) V katalógoch a prospektoch uvedené údaje k predmetu dodávky alebo výkonu (napr. váhy, rozmery, užívateľské hodnoty, zaťažiteľnosť, tolerancie a technické údaje), ako aj naše zobrazenie toho istého (napr. nákresy alebo zobrazenia) sú len približne určujúce, pokiaľ nie sú výslovne uvedené ako záväzné. Neslúžia ako zaručené označenia akosti, ale len ako opis alebo označenie dodávky alebo výkonu.

d) Ponechávame si vyhradené vlastnícke a autorské práva na všetky nami uvedené ponuky a predbežné kalkulácie, ako aj na všetky nákresy, zobrazenia, prospekty, kalkulácie, katalógy, modely, nástroje a iné podklady a pomôcky. Objednávateľ nesmie tieto predmety bez nášho písomného súhlasu ani samotné, ani ich obsah, sprístupniť tretím osobám, zverejniť, využívať ich ani sám ani tretím osobám alebo ich rozmnožovať, pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné. Objednávateľ musí na našu žiadosť tieto predmety v plnom rozsahu vrátiť a prípadné vyhotovené kópie zničiť, keď ich už viac nepotrebuje pre riadny výkon obchodu alebo ak jednania nevedú ku uzatvoreniu zmluvy.

2. Určenie cien a platobné podmienky

a) Naše ceny platia pre rozsah dodávky alebo výkonu, ktorý sa uvádza v potvrdení objednávky. Výkony nad tento rozsah alebo iné výkony sa účtujú zvlášť. Ceny sa chápu v eurách zo závodu vrátane zabalenia, zákonnej dane z pridanej hodnoty, transportu, poštovného, poistenia, pri dodávkach do zahraničia vrátane colného poplatku, ako aj iných poplatkov a verejných odvodov.

b) Keď sa po uzatvorení zmluvy náklady týkajúce sa objednávky podstatne zmenia, dohodnú sa zmluvní partneri na ich úprave.

c) Naše faktúry sú splatné okamžite bez zrážok, pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné.

d) Objednávateľ je oprávnený zadržať platbu alebo ju započítať voči nejakým nárokom protistrany len vtedy, ak sú predložené nesporné a právoplatne zistené platobné nároky.

e) Ak sme dodali čiastočne vadný tovar, tak je objednávateľ napriek tomu povinný, vykonať platbu ako za tovar nesporne bez vád, inak iba v prípade, ak pre neho čiastková dodávka nemá význam.

f) Ak sme povinní vykonať výkon vopred a po uzatvorení zmluvy zistíme okolnosti, podľa ktorých je náš platobný nárok ohrozený nedostatočnou spôsobilosťou objednávateľa, môžeme popri zákonných nárokoch podľa bodu 9 dohodnutej výhrady vlastníctva zakázať ďalší predaj alebo spracovanie dodaného tovaru, požadovať ich spätné vydanie alebo prevedenie vlastníctva na dodanom tovare na náklady objednávateľa a odvolať oprávnenie k inkasu za podmienok podľa bodu 9 písmeno h). Objednávateľ nás už teraz splnomocňuje v uvedených prípadoch vstúpiť do jeho podniku a vyzdvihnúť dodaný tovar. Prevzatím tovaru späť dochádza k odstúpeniu od zmluvy len vtedy, ak sa to výslovne dohodlo.

g) Pri omeškaní platby môžeme po písomnom oznámení zastaviť plnenie našich povinností až do obdržania platieb, ako aj určiť okamžitú splatnosť všetkých zvyšných pohľadávok voči objednávateľovi. Po určení primeranej lehoty sme v tomto prípade tiež oprávnení odstúpiť od zmluvy.

h) Objednávateľ je povinný znášať všetky poplatky, náklady a výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s každým právne úspešným súdnym postihom voči nemu mimo Slovenska. Máme právo postúpiť naše pohľadávky voči objednávateľovi na tretiu osobu.

3. Dodacia doba

a) Dodacie lehoty začínajú naším potvrdením objednávky, ale nie skôr, ako sa vyjasnia všetky detaily vykonania a sú pripravené všetky ostatné predpoklady, ktoré musí objednávateľ splniť; primerane platí aj pre dodacie termíny. Dodávky pred uplynutím dodacej lehoty a čiastkové dodávky sú prípustné, pokiaľ to je pre objednávateľa prijateľné. Ako deň dodania platí deň oznámenia o pripravenosti odoslania, resp. deň odoslania. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak alebo zo zmluvného vzťahu nevyplýva iné, je uvedená doba dodania stále nezáväzná.

b) Dohodnuté lehoty dodania a termíny dodania sa predlžujú resp. posúvajú nepoškodzujúc naše práva omeškaním objednávateľa o tú dobu, po ktorú je objednávateľ so svojimi povinnosťami v omeškaní. Ak prichádza objednávateľ do omeškania prijatia alebo zavinene poruší iné povinnosti spoluúčasti, sme oprávnení požadovať škodu, ktorá nám vznikla, vrátane všetkých nákladov navyše.V tomto prípade prechádza aj riziko náhodného zániku alebo náhodného zhoršenia tovaru na objednávateľa v danom čase, v ktorom sa tento ocitá v omeškaní prijatia.

c) Začiatok omeškania dodávky je určený zákonnými predpismi. Upozornenie objednávateľa je v každom prípade nutné.

4. Sériové dodávky, dlhodobé zmluvy a zmluvy na vyžiadanie

a) Zmluvy na dobu neurčitú sú vypovedateľné v lehote 6 mesiacov ku koncu.

b) Ak dôjde pri dlhodobých zmluvách (zmluvy s dobou trvania dlhšou ako 12 mesiacov a zmluvy na dobu neurčitú) po uplynutí prvých štyroch týždňov doby trvania zmluvy ku podstatnej zmene nákladov na výplaty, materiál alebo energiu, je každý zmluvný partner oprávnený požadovať primerané prispôsobenie ceny s ohľadom na tieto faktory.

c) Naše ceny sú kalkulované podľa dohodnutých objednaných množstiev. Ak nie sú žiadne záväzné množstvá dohodnuté, potom sa naša kalkulácia orientuje podľa dohodnutého cieľového množstva. Ak sa nedosiahne objednané alebo cieľové množstvo, sme oprávnení primerane zvýšiť cenu za celok.

d) Pri dodacích zmluvách na vyžiadanie nám musia byť záväzné množstvá oznámené minimálne 3 mesiace pred termínom dodania, ak nebolo dohodnuté inak. Náklady navyše, ktoré spôsobí objednávateľ oneskoreným vyžiadaním alebo dodatočným vyžiadaním vzhľadom na čas alebo množstvo, sa stávajú jeho záťažou; pritom je určujúca naša kalkulácia.

e) Pri zhotovení formovacím zariadením resp. sériovým zhotovením je prípustná dodávka v tolerancii 10 % viac alebo menej oproti množstvu objednávky na základe zvláštností procesu liatia.

f) Primerane rozsahu sa zmení cena.

5. Vyššia moc a ostatné obmedzenia

a) Udalosti z vyššej moci alebo iné, v čase uzatvárania zmluvy nepredpokladateľné udalosti (napr. poruchy v podniku všetkých typov, ťažkosti v zabezpečovaní materiálu alebo energie, oneskorenia pri doprave, štrajky, právoplatné výluky, nedostatok pracovných síl, energie alebo surovín, ťažkosti pri zabezpečení nutných úradných povolení, úradné opatrenia alebo vynechaná, nesprávna alebo oneskorená dodávka dodávateľom) nás oprávňujú posunúť dodávku o čas tohto obmedzenia a prirodzený čas nabehnutia alebo, pokiaľ takéto udalosti nám dodávku alebo výkon podstatne sťažia alebo vôbec neumožnia a obmedzenie nie je len prechodné, odstúpiť úplne alebo čiastočne od zmluvy kvôli ešte nesplnenej časti zmluvy. Nezodpovedáme za nemožné vykonanie dodávky alebo za jej zdržanie, ktoré bolo spôsobené takýmito udalosťami a neboli spôsobené nami.

b) Za vyššiu moc sa považujú nepredvídateľné okolnosti, napr. poruchy v podniku, nepodarok a opakované ošetrenie, ktoré nám znemožnia včasnú dodávku aj napriek primeranej námahe.

6. Kontrolné konanie, odber

a) Ak je odber dohodnutý, musia sa súčasne určiť rozsah a podmienky do ukončenia zmluvy.

b) Ak toto nenastane, pokladá sa tovar za odobratý, ak
(i) je dodávka uzatvorená,
(ii) ak sme to oznámili objednávateľovi s upozornením na možnosť odberu podľa bodu 6 a vyzvali ho k odberu,
(iii) sod dodávky uplynulo (12) pracovných dní alebo objednávateľ začal s používaním tovaru (napr. prevzal dodané veci do podniku) a v tomto prípade od dodania uplynulo (6) pracovných dní a
(iv) objednávateľ odber počas tejto doby neuskutočnil z iného dôvodu ako kvôli vade, ktorá nám bola preukázaná, ktorá znemožňuje užívanie tovaru alebo ho výrazne obmedzuje.

c) Ak je tovar pripravený k odberu, je považovaný za odobratý objednávateľom, pokiaľ bola pripravenosť na odber oznámená objednávateľovi s upozornením na možnosť odberu a od oznámenia prešlo (7) pracovných dní.

d) To isté platí pre kontroly prvých vzoriek.

7. Rozmery, váhy, počty kusov

a) Prípustné sú odchýlky od rozmerov, váhy alebo počtu kusov v rámci bežných obchodných tolerancií, príslušných DIN-technických predpisov a technických požiadaviek na liatie.

b) Pre výpočet sú určujúce nami stanovené dodávacie váhy a počty kusov.

8. Odoslanie a prechod rizika

a) Ak nebolo písomne dohodnuté inak, platí dodacia klauzula „ex works“ (Incoterms 2020). To platí aj potom, ak sme sa zaviazali k prevzatiu dopravných nákladov.

b) Len na výslovnú žiadosť objednávateľa je dodávka krytá dopravným poistením; v takomto prípade vzniknuté náklady nesie objednávateľ.

c) Tovar, ktorý je oznámený ako pripravený na odoslanie, sa musí bezodkladne prevziať, inak sme oprávnení, poslať ho na základe vlastnej voľby a podľa bežných špeditérskych nákladov alebo ho uskladniť na riziko objednávateľa, k poslednému sme tiež oprávnení, ak odoslanie, ku ktorému sme sa zaviazali, nebolo možné vykonať bez nášho zavinenia. Týždeň po začatí skladovania sa pokladá tovar za dodaný.

d) Pri nedostatku špeciálnych pokynov nasleduje voľba dopravného prostriedku alebo dopravného spôsobu podľa nášho uváženia.

e) Odovzdaním železnici, špeditérovi alebo vedúcemu dopravy, resp. týždeň po začatí skladovania, najneskôr ale opustením závodu alebo skladu prechádza riziko na objednávateľa, a síce tiež, keď sme zrealizovali dodávku.

9. Výhrada vlastníctva

a) Všetky dodané tovary ostávajú v našom vlastníctve (tovar s výhradou vlastníctva) až do splnenia všetkých pohľadávok, obzvlášť tiež jednotlivých zostatkových pohľadávok, ktoré nám z obchodného vzťahu prislúchajú. To platí tiež, keď sú platby vykonané na, ktoré sú mimoriadne označené. Pokiaľ sa objednávateľ ocitne v omeškaní platby, sme oprávnení, požadovať vydanie dodaného tovaru. Náklady za to znáša objednávateľ. Toto neplatí pri podanom alebo začatom konkurznom konaní objednávateľa, na základe ktorého nie sme oprávnení, žiadať okamžité vydanie tovaru.

b) Zobratím tovaru späť resp. uplatnením výhrady vlastníctva dochádza k odstúpeniu od zmluvy len vtedy, ak sme to výslovne dohodli.

c) Opracovanie alebo spracovanie dodaného tovaru uskutočňuje objednávateľ stále v našom záujme. Ak sa spracuje alebo neoddeliteľne spojí tovar s výhradou vlastníctva s inými predmetmi, ktoré nám nepatria, potom získavame spoluvlastníctvo na novej veci vo vzťahu fakturačnej hodnoty tovaru ku druhému spracovanému alebo zmiešanému predmetu v čase spracovania.

d) Ak zanikne naše vlastníctvo spojením alebo zmiešaním, potom prenáša objednávateľ na nás vlastnícke práva na novom stave alebo veci, ktoré teraz prislúchajú jemu, v rozsahu fakturačnej hodnoty tovaru s výhradou vlastníctva a uchováva ju bez nákladov pre nás. Takto vzniknuté spoluvlastnícke práva sa pokladajú za tovar s výhradou vlastníctva v zmysle písmena a).

e) Objednávateľ smie tovar s výhradou vlastníctva predať len v bežnom obchodnom styku za normálnych obchodných podmienok a pokiaľ nie je v omeškaní, za predpokladu, že pohľadávky z ďalšieho predaja podľa písmena f) a g) prechádzajú na nás. K inému disponovaniu s tovarom s výhradou vlastníctva nie je oprávnený.

f) Pohľadávky objednávateľa z ďalšieho predaja tovaru s výhradou vlastníctva sú už teraz postúpené nám. Slúžia v tom istom rozsahu k zabezpečeniu ako tovar s výhradou vlastníctva. Týmto postúpenie prijímame.

g) Ak sa tovar s výhradou vlastníctva od objednávateľa predá spolu s inými tovarmi, ktoré neboli dodané nami, potom platí postúpenie pohľadávky z ďalšieho predaja len vo výške našej fakturačnej hodnoty už každého predaného tovaru s výhradou vlastníctva. Pri predaji tovarov, na ktorých máme spoluvlastnícke podiely podľa písmena b), platí postúpenie podielu vo výške týchto spoluvlastníckych podielov. Týmto postúpenie prijímame.

h) Objednávateľ je oprávnený, pohľadávky z predaja podľa písmena e) a f) stiahnuť až do odvolania. Právo na odvolanie máme v prípadoch uvedených v bode 9, keď sa objednávateľ ocitne v omeškaní, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo došlo k zastaveniu platieb. V týchto prípadoch je objednávateľ povinný bezodkladne nám oznámiť postupované pohľadávky a ich dlžníkov, musí zadať všetky potrebné údaje na inkaso, odovzdať všetky podklady, ktoré k tomu prislúchajú, a oznámiť postúpenie dlžníkom. Objednávateľ nie je v žiadnom prípade oprávnený na postúpenie pohľadávok.

i) Ak presahuje hodnota existujúcich zábezpek zabezpečených pohľadávok spolu viac ako 20%, sme takto povinní k uvoľneniu zábezpek podľa našej voľby. O založení alebo inom obmedzení treťou osobou musí objednávateľ bezodkladne informovať.

10. Zodpovednosť za vady veci

a) Zodpovedáme za bezchybnú výrobu častí, ktoré sme dodali, podľa ustanovenia dohodnutých technických dodávacích predpisov. Objednávateľ nesie zodpovednosť za odbornú konštrukciu dodržaním početných bezpečnostných predpisov, za výber podnikovej látky a nutných kontrolných konaní, za správnosť a úplnosť technických dodávacích predpisov a za nám odovzdané technické podklady a nákresy, ako aj za prevedenia pripojených zariadení na vyhotovenie predovšetkým s ohľadom na predpokladaný účel použitia, a síce aj vtedy, keď nami navrhnuté zmeny vyvolali jeho súhlas. Rozhodujúci za stav tovaru podľa zmluvy je čas prechodu rizika.

b) Nezodpovedáme za iba minimálne odchýlenie od dohodnutej špecifikácie, za nepodstatné ovplyvnenie použiteľnosti, ako aj za nedostatky, ktoré vzniknú nevhodným alebo neodborným používaním, chybnou montážou resp. uvedením do prevádzky a bežným opotrebovaním. Ak vykonal objednávateľ alebo tretí neodborné zmeny alebo práce na uvedení do prevádzky, potom taktiež za tieto nezodpovedáme, ani za následky, ktoré z toho vyplývajú.

c) Vady veci musí objednávateľ písomne vytknúť bezodkladne po príchode tovaru na mieste určenia, skryté vady bezodkladne po zistení vady.

d) Pri dohodnutom odbere alebo kontrole prvej vzorky podľa bodu 6 je vytknutie nedostatkov, ktoré by pri tom mohli byť zistené, vylúčené.

e) Musí sa nám dať príležitosť na zistenie vytknutých nedostatkov. V nutných prípadoch ohrozenia podnikovej bezpečnosti alebo na odvrátenie nepomerne veľkých škôd objednávateľa musíme vytknuté nedostatky okamžite zistiť. Reklamovaný tovar sa musí pri požiadaní ihneď poslať naspäť k nám. Keď objednávateľ tieto povinnosti nesplní alebo vykoná bez nášho písomného súhlasu zmeny na tovare, ktorý už bol reklamovaný, stratí tým akékoľvek práva kvôli vadám veci.

f) Pri oprávnenom vytknutí nedostatkov v rámci určenej lehoty vylepšíme podľa našej voľby reklamovaný tovar alebo dodáme bezchybnú náhradu (dodatočné plnenie).

g) Ak nesplníme naše záručné povinnosti alebo ich nesplníme v primeranom čase alebo vylepšenie ostane najprv bez úspechu, potom musí objednávateľ určiť poslednú lehotu, počas ktorej musíme naše povinnosti vykonať. Určenie lehoty nie je potrebné, keď táto by bola pre objednávateľa neprijateľná. Po neúspešnom ubehnutí tejto lehoty môže objednávateľ podľa svojej voľby požadovať zníženie ceny, odstúpenie od zmluvy alebo vykonať nutné vylepšenie sám alebo treťou osobou na naše náklady a riziko. Ak bolo vylepšenie objednávateľom alebo treťou osobou úspešne vykonané, sú takto nároky objednávateľa na náhradu nutných nákladov, ktoré mu vznikli, vyrovnané.

h) Nároky objednávateľa kvôli nutným nákladom za účelom dodatočného plnenia, ktoré vznikli z toho, že tovar bol po dodaní prenesený na iné miesto, sú vylúčené, ak tým zvyšujú náklady, iba ak by sa jednalo o to, že toto prenesenie zodpovedá použitiu, pre ktoré bolo určené.

i) Zákonné regresné nároky objednávateľa voči nám sú len do tej miery, pokiaľ objednávateľ so svojím odberateľom – v prípade, že jeho odberateľ je spotrebiteľ –neuzatvorili žiadne dohody, ktoré prekračujú zákonné nároky z nedostatkov.

j) Ďalšie nároky objednávateľa sú podľa ustanovenia bodu 13 vylúčené.

k) Dôkaz nedostatku prináleží objednávateľovi.

l) Pri nedostatkoch na stavebných dieloch iných výrobcov, ktoré nevieme odstrániť z licenčno-právnych dôvodov alebo skutočných dôvodov, budeme uplatňovať podľa našej voľby naše záručné nároky voči výrobcom a dodávateľom na účet objednávateľa alebo ich objednávateľovi postúpime. Záručné nároky voči nám existujú pri takýchto nedostatkoch za ostatných predpokladov a podľa ustanovenia týchto dodávacích podmienok len vtedy, ak bolo súdne uplatnenie predchádzajúcich menovaných nárokov voči výrobcom a dodávateľom neúspešné alebo napr. z dôvodu konkurzu beznádejné. Počas trvania súdneho sporu je premlčanie týkajúcich sa záručných nárokov objednávateľa voči nám pozastavené.

m) K záručnému výkonu nedochádza, ak objednávateľ bez nášho písomného súhlasu tovar zmení alebo nechá zmeniť treťou osobou, a tým znemožní alebo neúnosne sťaží odstránenie nedostatkov. V každom prípade musí hradiť objednávateľ náklady za odstránenie nedostatkov, ktoré vznikli touto zmenou naviac.

11. Výrobné zariadenia súvisiace s objednávkou, liate časti

a) Výrobné zariadenia súvisiace s objednávkou ako modely šablón, jadrovníky, kovové formy, nástroje na liatie, zariadenia a porovnávacie etalóny, ktoré sú sprístupnené objednávateľom, sú nám posielané bezplatne. Zhodu sprístupnených výrobných zariadení so zmluvnými špecifikáciami alebo nám odovzdanými nákresmi alebo vzorkami preskúmame len na základe výslovnej dohody. Sprístupnené zariadenia objednávateľa môžeme zmeniť, keď sa nám to zdá byť nutné z technických dôvodov liatia a dielo sa tým nezmení.

b) Náklady na zmenu, údržbu alebo náhradu výrobných zariadení hradí objednávateľ.

c) S výrobnými zariadeniami zaobchádzame a uskladňujeme ich s opatrnosťou, s akou sme zvyknutí zaobchádzať vo vlastných záležitostiach. Nezodpovedáme za náhodné zničenie alebo zhoršenie výrobného zariadenia. Výrobné zariadenia objednávateľa, ktoré už nie sú potrebné, môžeme na jeho náklady a riziko poslať späť, ak objednávateľ nevyhovie našej požiadavke o vyzdvihnutie v primeranej lehote, za bežné náklady uskladniť a po primerane určenej lehote a hrozbe zničiť.

d) Výrobné zariadenia súvisiace s objednávkou, ktoré sme zhotovili alebo zabezpečili na objednávku objednávateľa, ostávajú aj po zarátaní podielových nákladov naším vlastníctvom. Bezplatne ich uskladníme po poslednom odliatí po dobu 3 rokov. Pokiaľ je podľa odseku 1 dohodnuté odlišne, že sa vlastníkom zariadení stane objednávateľ, prechádza zaplatením dohodnutej ceny resp. podielu na náklade vlastníctvo na neho. Odovzdanie zariadení sa nahrádza našou povinnosťou uskladnenia. Uskladňovací vzťah môže objednávateľ ukončiť najskôr dva roky po zmene vlastníctva, ak nie je predložený žiadny dôležitý dôvod.

e) Nároky na autorské alebo ochranné práva môže objednávateľ uplatniť len v takej miere, že na trvanie svojich práv upozorní a tieto si výslovne vyhradí.

f) Ak vznikne pri použití výrobného zariadenia, ktoré je schopné len jedného použitia, nepodarok, potom musí objednávateľ buď znovu zabezpečiť jedno výrobné zariadenie, alebo hradiť náklady na náhradné zariadenie.

g) Časti, ktoré musíme liať my, musia byť dodané od objednávateľa rozmerovo stále a v bezchybnom stave. Za diely, ktoré kvôli nepodarku sa stali nepoužiteľné, musí objednávateľ bezplatne dodať náhradu.

h) Náklady, ktoré vzniknú po prerušení odberu vzorovaných liatych častí (prerušenie dodávky) na vytvorenie nového vzoru výrobných zariadení (rekvalifikačné náklady) zaťažia objednávateľa.

12. Dôvernosť

a) Každý zmluvný partner bude všetky podklady (k tomu sa rátajú aj vzory, modely a údaje) a vedomosti, ktoré získa z tohto obchodného styku, využívať len pre spoločne sledované účely a rovnakou opatrnosťou ako zodpovedajúce vlastné podklady a vedomosti voči tretím osobám udržiavať v tajnosti, keď ich druhý zmluvný partner označí ako dôverné alebo vyjadrí očividný záujem o ich udržiavaní v tajnosti.

b) Táto povinnosť začína od prvého obdržania podkladov alebo vedomostí a končí 36 mesiacov po skončení obchodného styku.

13. Všeobecné ohraničenie zodpovednosti

a) Pokiaľ z nasledovného nevyplynie nič iné, sú ďalšie a pokračujúce nároky objednávateľa voči nám vylúčené, je jedno z akého právneho dôvodu, obzvlášť kvôli porušeniu povinností zo záväzkového vzťahu a z nedovoleného konania.

b) Toto ohraničenie neplatí, pokiaľ sa zodpovedá vynútene, napr. podľa zákona o zodpovednosti za produkty, pri zámere, pri hrubej nedbanlivosti zákonných zástupcov alebo vedúcich zamestnancov ako aj pri zavinenom porušení podstatných zmluvných povinností. Pri zavinenom porušení podstatných zmluvných povinností zodpovedáme – okrem prípadov zámeru alebo hrubej nedbanlivosti našich zákonných zástupcov alebo vedúcich zamestnancov – len za škody zmluvne typické, rozumným spôsobom predpokladateľné. Toto ohraničenie neplatí tiež pre škody poškodenia života, tela alebo zdravia a pri absencii garantovaného charakteru, kedy a do akej miery záruka práve mieni zabezpečiť objednávateľa voči škodám, ktoré nevznikli na samotnom dodanom tovare.

c) Pokiaľ naša zodpovednosť je vylúčená alebo ohraničená, platí to aj pre osobnú zodpovednosť našich zamestnancov, pracovníkov, spolupracovníkov, zákonných zástupcov a pomocníkov plnenia.

d) Nároky na náhradu škody a nároky z vád veci, ktoré objednávateľovi proti nám pripadnú, sa premlčia v zákonnej lehote po dodaní tovaru kupujúcemu alebo, ak je nutné preberanie, od jeho prebratia. To platí aj pri nárokoch na náhradu škody, ktoré sú postavené na zámernom poškodení života, tela alebo zdravia alebo nároky na náhradu škody podľa zákona o zodpovednosti za produkty. Zákonné úpravy o zabránení uplynutia, zabránení a novému určeniu lehôt ostávajú nedotknuté.

14. Miesto plnenia a sídlo súdu

a) Právomoc konať v sporoch má súd Slovenskej republiky. Miesto príslušného súdu sa určí podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Sme ale oprávnení žalovať objednávateľa aj na súde jeho sídla.

b) Pokiaľ nevyplýva z potvrdenia objednávky nič iné, je miestom plnenia pre naše výkony miesto našich jednotlivých dodávacích závodov. Pre platobné povinnosti je miestom plnenia miesto daného jednotlivého dodávacieho závodu.

15. Použiteľné právo

Právne vzťahy medzi stranami sa riadia výlučne podľa práva Slovenskej republiky, s vylúčením Dohovoru komisie OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (UNCITRAL/CISG).

16. Čiastočná neplatnosť

Ak by sa mali stať jednotlivé ustanovenia týchto dodávacích a platobných podmienok neúčinnými alebo neplatnými, potom sa zmluvní partneri zaväzujú súhlasiť s úpravou, ktorou sa zmysel a účel neúčinných alebo neplatných ustanovení čo v najširšom rozsahu dosiahne.

17. Partnerská klauzula

Pri všetkých náhradných platbách, predovšetkým pri výške náhrady škody, by mali byť primerane zohľadnené podľa vernosti a viery hospodárske danosti zmluvných partnerov, spôsob, rozsah a trvanie obchodného styku ako aj hodnota tovaru.

Pripomienka k právnej ochrane údajov:

Objednávateľ berie na vedomie, že podľa § 28 spolkového zákona o ochrane údajov a osobitne v prípade EUROCAST Košice, s.r.o. podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení ukladáme údaje zo zmluvného vzťahu a uchovávame si právo, sprostredkovať údaje tretej osobe (napr. poisťovne), pokiaľ to bude pre splnenie zmluvy potrebné.

Prednosť má slovenské znenie týchto Dodacích podmienok. Nemecká verzia slúži len pre informačné použitie.

Všeobecné nákupné podmienky EUROCAST Košice, s.r.o. – platné od 1. februára 2015

1. Rozsah platnosti

(1) Pre všetky dodávky a plnenia (ďalej ako dodávky) nám platia výlučne nižšie uvedené Nákupné podmienky; podmienky, ktoré sú v rozpore s našimi Nákupnými podmienkami alebo sa od nich odlišujú, neuznávame, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. Naše Nákupné podmienky platia aj vtedy, ak s vedomím podmienok dodávateľa alebo tretej strany, ktoré sú v rozpore s našimi Nákupnými podmienkami alebo sa od nich odlišujú, prevezmeme bez výhrad dodávku dodávateľa.

(2) Všetky doplňujúce dohody, ktoré sa medzi nami a dodávateľom prijmú za účelom realizácie tejto zmluvy, musia byť písomne zakotvené v tejto zmluve.

(3) Naše Nákupné podmienky platia aj pre všetky budúce dodávky a plnenia poskytované našej strane, a to aj vtedy, ak sa znovu osobitne nedohodnú.

2. Objednávky – podklady k objednávke

(1) Pokiaľ naše objednávky výslovne neobsahujú záväznú lehotu, je dodávateľ povinný prijať našu objednávku v lehote dvoch (2) týždňov od dátumu doručenia objednávky. Pre včasné prijatie je smerodajné doručenie potvrdenia o prijatí našej strane.

(2) Ak po dvoch (2) týždňoch od objednávky nemáme k dispozícii riadne potvrdenie o prijatí objednávky zo strany dodávateľa, sme oprávnení odvolať objednávku bez uvedenia dôvodov. Dodávateľ z toho nemôže voči nám vyvodiť žiadne nároky.

(3) Sme oprávnení od zmluvy kedykoľvek odstúpiť zmluvu prostredníctvom písomného vyhlásenia s uvedením dôvodu, ak objednané výrobky nedokážeme na základe okolností, ktoré nastali po uzatvorení zmluvy, v rámci našej obchodnej činnosti ďalej využiť. Dodávateľovi v takom prípade uhradíme poskytnuté čiastočné plnenie.

3. Ceny – platobné podmienky

(1) Cena uvedená v objednávke je záväzná. Ak nie je písomne dohodnuté inak, zahŕňa cena všetky výdavky v súvislosti s dodávkou „vyplatenou na miesto dodania“, ktorú hradí dodávateľ, vrátane balenia.

(2) Pokiaľ cena v zmysle uzatvorenej zmluvy nezahŕňa balenie, pričom úhrada za balenie, ktoré sa neposkytlo len formou zapožičania, nie je výslovne určená, musí sa zaúčtovať k preukázateľnej obstarávacej cene. Na požiadanie je dodávateľ povinný prevziať balenie späť na vlastné náklady.

(3) Zákonná DPH nie je zahrnutá v cene.

(4) Faktúry môžeme vybaviť len vtedy, ak je v súlade so zadaniami v našej objednávke uvedené príslušné číslo objednávky; za všetky vzniknuté následky z dôvodu nedodržania tejto povinnosti je zodpovedný dodávateľ, pokiaľ preukáže, že ich nezavinil.

(5) Faktúry sa musia zaslať oddelene od dodávok tovaru vždy príslušnej spoločnosti.

(6) Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, uhradíme kúpnu cenu do 20 dní od dodania tovaru a doručenia faktúry so skontom vo výške 3 % alebo do 30 dní so skontom vo výške 2 %, inak do 60 dní od doručenia faktúry netto. Pri oneskorenom doručení faktúry sa dátum jej doručenia považuje za začiatok lehoty skonta.

(7) Právo na vzájomné zúčtovanie a zádržné právo nám prislúcha v zákonnom rozsahu.

(8) V prípade omeškania s plnením peňažného záväzku má dodávateľ právo žiadať úroky z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku, zvýšenej o päť percentuálnych bodov (takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku).

4. Dodacia doba a dodávka

(1) Dodacia doba, ktorú sme uviedli v objednávke, alebo ktorá je inak rozhodujúca podľa týchto Všeobecných nákupných podmienok (termín alebo lehota dodania) je záväzná.

(2) Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu nás písomne upovedomiť v prípade, ak nastanú alebo sa stanú zjavnými okolnosti, z ktorých vyplýva, že dohodnutá dodacia doba sa nedá dodržať.

(3) V prípade oneskorenia dodávky nám prislúchajú zákonné nároky. Predovšetkým sme oprávnení požadovať po bezvýslednom uplynutí primeranej lehoty náhradu škody namiesto plnenia alebo odstúpiť od zmluvy. Ak požadujeme náhradu škody, má dodávateľ právo preukázať, že nezavinil porušenie povinnosti.

(4) Dodávateľ nie je bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu oprávnený poskytovať čiastočné dodávky.

(5) Dopravné poistenie preberáme vtedy, ak sme sa k tomu písomne zaviazali.

(6) Dodávateľ je povinný dodržiavať príslušné zákony o kontrole exportu a bez vyzvania nám najneskôr pri dodaní oznámiť v písomnej forme označenie výrobkov na kontrolu exportu.

5. Prevzatie a prechod rizík – dokumenty

(1) Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, prebieha dodávka s vyplatením na miesto nášho určenia. Aj keď sa dohodlo zaslanie, prechádza riziko na nás až vtedy, keď sa nám tovar odovzdá na dohodnutom mieste určenia. Doručenie tovaru sa nepovažuje za prevzatie v zmysle zákonných predpisov.

(2) V prípade dohodnutej montáže tovaru prechádza na nás riziko po úspešnom ukončení prevzatia. Uvedenie do prevádzky ani používanie, aj v rámci dohodnutej skúšobnej prevádzky, nenahrádza vyhlásenie o prevzatí.

(3) Zvýšené alebo znížené dodávky akceptujeme v prípade bežných výrobkov len do 8 % oproti dohodnutému objemu.

(4) Dodávateľ je povinný uvádzať vo všetkých prepravných dokladoch a dodacích listoch číslo objednávky uvedené v našej objednávke; ak to neurobí, nezodpovedáme za takto spôsobené oneskorenie pri prevzatí dodávky.

6. Kontrola vád tovaru – zodpovednosť za vady tovaru

(1) V primeranej lehote sme povinní prekontrolovať prípadné kvalitatívne a kvantitatívne odchýlky tovaru; reklamácia je včasná vtedy, ak sa dodávateľovi doručí v lehote 10 pracovných dní od doručenia tovaru alebo v prípade skrytých vád od ich zistenia.

(2) Zákonné nároky z vád nám prislúchajú v plnom rozsahu; v každom prípade sme oprávnení požadovať od dodávateľa podľa nášho výberu odstránenie vád alebo dodanie nového tovaru. Právo na náhradu škody, najmä právo na náhradu škody namiesto plnenia, zostáva výslovne vyhradené.

(3) Sme oprávnení odstrániť nedostatky sami na náklady dodávateľa, ak existuje riziko oneskorenia alebo v mimoriadnej súrnej situácii.

(4) Premlčacia doba je 48 mesiacov od prechodu rizík.

7. Zodpovednosť za tovar – zbavenie – poistná ochrana

(1) Dodávateľ je zodpovedný za všetky nároky tretích strán, ktoré si uplatnia na základe ujmy na zdraví alebo vecných škôd v súvislosti s vadným dodaným tovarom, pričom je povinný zbaviť nás zodpovednosti, ktoré z toho vyplýva. Ak sme na základe vady tovaru, ktorý dodal dodávateľ, zaviazaní voči tretím stranám reakciou stiahnutia tovaru, hradí dodávateľ všetky náklady spojené so stiahnutím tohto tovaru.

(2) Dodávateľ sa zaväzuje udržiavať na vlastné náklady poistenie zodpovednosti za výrobok so sumou krytia minimálne 1,5 mil. € za každú ujmu na zdraví/vecnú škodu paušálne. Dodávateľ nám na požiadanie kedykoľvek zašle kópiu zákonnej poistky.

(3) Touto dohodou nie je nijako obmedzená ďalšia zodpovednosť dodávateľa za tovar.

8. Ostatné nároky na náhradu škody

(1) Nároky dodávateľa na náhradu škody a výdavkov sú vylúčené. Neplatí to vtedy, ak zodpovedáme zo zákona, najmä v prípade úmyslu a hrubej nedbanlivosti v súvislosti so životnou, telesnou alebo zdravotnou ujmou alebo s porušením závažných zmluvných povinností. V prípade nárokov na náhradu škody na základe porušenia závažných zmluvných povinností však zodpovedáme len za typické zmluvné predvídateľné škody, pokiaľ nejde o úmysel alebo hrubú nedbanlivosť, alebo ak sa nezodpovedá za životnú, telesnú či zdravotnú ujmu. Zmena dôkazného bremena v neprospech dodávateľa nie je spojené s vyššie uvedenými úpravami.

(2) Pre nároky dodávateľa na náhradu škody podľa odseku 1 platia zákonné premlčacie doby.

9. Zákonné nariadenia

(1) Dodávateľ zabezpečí dodržiavanie všetkých zákonných a úradných predpisov vo svojom podniku, vrátane nariadenia o nebezpečných látkach a bezpečnostných odporúčaní kompetentných nemeckých odborných grémií alebo odborných zväzov.

(2) Okrem toho je dodávateľ povinný informovať sa o aktuálnom stave zákonov a smerníc platných pre komponenty dodávky a dodržiavať ich. Látky, ktorým sa treba vyhýbať, ako aj nebezpečné látky musí dodávateľ osobitne uviesť v súlade s platnými zákonmi a smernicami. Zodpovedajúce karty bezpečnostných údajov sa musia doručiť už spolu s ponukou a pri príslušnej prvej dodávke spolu s dodacím listom. Navyše sa musia bez zbytočného odkladu oznámiť prekročenia látkových obmedzení a dodávka zakázaných látok.

(3) Dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri dodaní je záležitosťou samotného dodávateľa. Prípadné potrebné ochranné zariadenia a pokyny výrobcu je potrebné bezplatne dodať.

10. Ochranné práva

(1) Dodávateľ zodpovedá podľa odseku 2 za to, že v súvislosti s jeho dodávkou sa neporušia práva tretích strán v krajinách Európskej únie alebo iných krajinách, v ktorých svoje výrobky vyrobí alebo dá vyrobiť.

(2) Ak si tretia strana voči nám uplatní nárok kvôli porušeniu priemyselných ochranných práv uvedených v odseku 1, je dodávateľ povinný zbaviť nás na prvé písomné požiadanie týchto nárokov; neplatí to vtedy, ak dodávateľ preukáže, že porušenie ochranných práv nezavinil a ani pri uplatnení odbornej starostlivosti ich v čase dodania nemohol poznať.

(3) Povinnosť zbavenia zo strany dodávateľa sa vzťahuje na všetky výdavky, ktoré nám vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s uplatnením nárokov tretej strany.

(4) Pre naše nároky vyplývajúce z porušenia ochranných práv voči dodávateľovi platia zákonné pravidlá premlčania.

11. Výhrada vlastníctva – poskytnutie materiálu – náradie – zachovanie mlčanlivosti

(1) K odovzdaným objednávkam, zákazkám, ako aj k obrázkom, výkresom, výpočtom a iným podkladom poskytnutým dodávateľovi si vyhradzujeme vlastnícke právo a autorské právo; bez nášho písomného súhlasu sa nesmú sprístupňovať tretím stranám, ktoré ich nesmú ani používať či kopírovať. Smú sa použiť výlučne pri výrobe na základe našej objednávky a po realizácii objednávky sa nám musia v plnom rozsahu a bez vyzvania vrátiť, pokiaľ ich dodávateľ v rámci riadneho obchodného postupu ďalej nepotrebuje alebo ak rokovania nevedú k uzatvoreniu zmluvy. Kópie, ktoré dodávateľ zhotovil, sa v takom prípade musia zničiť; výnimku tvorí len ich archivovanie v rámci zákonných povinností archivovania, ako aj uloženie údajov kvôli zálohovaniu v rámci bežného zálohovania údajov. Inak sa musia uchovať v tajnosti voči tretím stranám.

(2) Ak si u dodávateľa objednáme diely, vyhradzujeme si vlastníctvo k týmto dielom. Ich spracovanie alebo pretvorenie vykoná pre nás dodávateľ. Ak sa náš vyhradený tovar spracuje s inými predmetmi, ktoré nám nepatria, získame spoluvlastníctvo k novej veci v pomere hodnoty našej veci (nákupná cena + DPH) k iným spracovaným predmetom v čase spracovania

(3) Ak sa vec, ktorú poskytneme, neoddeliteľne spojí s inými predmetmi, ktoré nám nepatria, získame spoluvlastníctvo k novej veci v pomere hodnoty vyhradenej veci (nákupná cena + DPH) k iným spojeným predmetom v čase spojenia. Ak sa spojenie uskutoční takým spôsobom, že vec dodávateľa možno považovať za hlavnú, považuje sa za dohodnuté, že dodávateľ na nás prevedie spoluvlastníctvo v príslušnom podiele; dodávateľ pre nás zabezpečí výlučné vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo.

(4) Náradie, zariadenia a modely, ktoré sa dodávateľovi poskytnú alebo zhotovia na zmluvné účely a ktoré nám dodávateľ vyúčtuje osobitne, zostanú v našom vlastníctve alebo prejdú do nášho vlastníctva. Dodávateľ ich musí označiť ako naše vlastníctvo, starostlivo ich uschovať, zabezpečiť proti poškodeniu akéhokoľvek druhu a používať len na účely zmluvy. Zároveň nám dodávateľ už teraz postupuje všetky nároky na odškodnenie na základe tohto poistenia, pričom toto postúpenie týmto prijímame. Dodávateľ je povinný vykonať včas a na vlastné náklady prípadné potrebné údržbové a inšpekčné práce, ako aj všetky servisné a opravárenské práce na našom náradí. Prípadné poruchy nám musí ihneď oznámiť; ak to z vlastného zavinenia zanedbá, zostávajú nároky na náhradu škody nedotknuté. Dodávateľ je po vyzvaní povinný vydať nám predmety v náležitom stave, ak ich už ďalej nepotrebuje na plnenie zmlúv, ktoré s nami uzatvoril.

(5) Dodávateľ je povinný zachovávať všetky prijaté obrázky, výkresy, výpočty, ako aj ostatné podklady a informácie v prísnej tajnosti. Tretím stranám sa smú sprístupniť len s naším výslovným súhlasom. Povinnosť zachovávania mlčanlivosti platí aj po realizácii tejto zmluvy; zaniká vtedy, keď sa výrobné poznatky obsiahnuté v prenechaných obrázkoch, výkresoch, výpočtoch a ostatných podkladoch stanú všeobecne známymi.

(6) Ako náhle nám zabezpečovacie práva podľa odseku 2 a/alebo odseku 3 prekročia nákupnú cenu všetkých našich ešte nezaplatených tovarov, na ktoré sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva o viac ako 10 %, sme na požiadane dodávateľov povinní na uvoľnenie našich zabezpečovacích práv podľa našej voľby.

12. Sídlo súdu – miesto plnenia

(1) Právomoc konať v sporoch má súd Slovenskej republiky. Miesto príslušného súdu pre prípad akýchkoľvek sporov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu sa určí podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Sme však oprávnení podať žalobu aj v sídle dodávateľa.

(2) Miestom plnenia je pre obe strany miesto prevzatia uvedené v príslušnom potvrdení objednávky.

(3) Ak sa jednotlivé ustanovenia obchodných podmienok stanú neúčinné, zostáva nedotknutá účinnosť zvyšnej časti zmluvy. Neúčinné ustanovenia sa nahradia zákonnou úpravou.

(4) Zmluvy uzatvorené medzi nami a dodávateľom podliehajú právu Slovenskej republiky, s vylúčením Dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru (Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru).

Informácia o právnej ochrane údajov:

Dodávateľ berie na vedomie, že údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu ukladáme podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom spracovania údajov, a v prípade, že je to potrebné na plnenie zmluvy, vyhradzujeme si právo na ich sprostredkovanie tretím stranám (napr. poistenia). Prednosť má slovenské znenie týchto Nákupných podmienok. Nemecká verzia slúži len pre informačné použitie