Vyhlásenie o ochrane údajov

Našou najdôležitejšou požiadavkou je ochrana vašich osobných údajov pri ich získavaní, spracovaní a využívaní v súvislosti s vašou návštevou našej domovskej stránky. Tu vám vysvetlíme, čo sa deje s vašimi údajmi:

1. Získavanie a spracovanie údajov

Našu internetovú prezentáciu môžete navštíviť bez poskytnutia údajov o svojej osobe. Ukladáme len prístupové údaje bez osobných údajov, ako napr. názov poskytovateľa vašej internetovej služby, stránku, z ktorej nás navštevujte, alebo názov požadovaného súboru. Tieto údaje sa využívajú výlučne na zlepšenie našej ponuky a neumožňujú prepojenie s vašou osobou, sú teda anonymizované.

Vaše osobné údaje, ktoré poskytujete online, získavame, spracúvame a využívame len na účely, o ktorých sme vás informovali; iba ak sa získavanie, spracúvanie a využívanie uskutočňuje na základe zákonnej povinnosti alebo úradného/súdneho nariadenia, z dôvodu alebo na ochranu právnych nárokov alebo na ochranu proti nezákonným aktivitám alebo na účel, ktorý je v priamej súvislosti s pôvodným účelom, na ktorý boli osobné údaje získané.

Vaše osobné údaje sa neposkytujú ani nepredávajú ani inak nesprostredkúvajú tretím stranám. Podniky Silbitz Group nie sú „tretia strana“. Okrem toho môžeme osobné údaje postúpiť ďalším podnikom medzinárodnej siete Silbitz Group, ak je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý ste nám poskytli údaje (napr. pri odpovedaní resp. spracúvaní požiadaviek a objednávok, žiadostí o zamestnanie atď.).

Osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v rámci využívania bezplatných ponúk, môže následne využiť na vlastné reklamné účely.

 

2. Vaše kontaktné údaje, ktoré ste nám odoslali prostredníctvom kontaktného formulára

a. prostredníctvom kontaktného formulára

Pokiaľ využijete kontaktný formulár ponúkaný v našej internetovej prezentácii a prostredníctvom neho nám poskytnete svoje osobné údaje, uložia sa tieto údaje na spracovanie vašej požiadavky v našej spoločnosti a ďalej sa spracujú. Takisto sa neuskutočňuje porovnávanie takto získaných údajov s údajmi, ktoré sme mohli získať prostredníctvom iných komponentov našej internetovej prezentácie. Neuskutočňuje sa postupovanie vašich údajov tretím stranám.

b. ako žiadosť do zamestnania

Pri odoslaní svojich podkladov k žiadosti o zamestnanie vyhlasujete, že výslovne súhlasíte s tým, že vaše poskytnuté údaje môžeme získavať, spracúvať a využívať na účely spracovania žiadosti o zamestnanie podľa § 32 spolkového zákona o ochrane osobných údajov (BDSG). Ak na základe vašej žiadosti o zamestnanie uzavrieme pracovnú zmluvu, tak môžeme vami poskytnuté údaje ukladať do vašich osobných spisov na účely bežného organizačného a správneho procesu s ohľadom na príslušné právne predpisy.

Vymazanie vašich údajov, ktoré ste nám poskytli v elektronickej podobe, sa uskutoční po zamietnutí vašej žiadosti o zamestnanie po oznámení zamietnutia. Toto neplatí, ak je na základe zákonných požiadaviek (napríklad dôkazová povinnosť podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní – AGG) potrebné dlhšie uloženie alebo ak ste výslovne súhlasili s dlhším uložením v našej databáze záujemcov.

Výslovne vás upozorňujeme na to, že vaše žiadosti o zamestnanie, predovšetkým životopisy, vysvedčenia a iné vami poskytnuté údaje, môžu obsahovať zvlášť citlivé údaje o duševnom a telesnom zdraví, rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženských alebo filozofických presvedčeniach, členstvách v spolkoch alebo politických stranách.

Ste oprávnený kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas s ukladaním a využívaním svojich osobných údajov a súborov poskytnutých v rámci žiadosti o zamestnanie, s účinnosťou do budúcnosti. Nato stačí e-mail na adresu bewerbung[at]silbitz-group.com.

3. Nárok na poskytnutie informácií a nárok na odvolanie

Podľa § 34 spolkového zákona o ochrane osobných údajov máte nárok na bezplatné poskytnutie informácií o svojich u nás uložených osobných údajoch. Navyše máte právo na opravu nesprávnych údajov, zablokovanie reklamného využitia, resp. vymazanie týchto údajov, ktoré odporujú zákonným povinnostiam uschovania alebo iným zákonom. Súhlas so spracovaním vašich nám odoslaných údajov môžete kedykoľvek písomne, neformálne odvolať s účinnosťou do budúcnosti odoslaním e-mailu na adresu datenschutz[at]silbitz-goup.de.

 

4. Cookies

Naša internetová prezentácia využíva takzvané súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítačovom systéme. Väčšina prehliadačov už cookies štandardne akceptuje. Slúžia na to, aby bola naša internetová prezentácia používateľsky príjemnejšia, efektívna a bezpečná. Pomocou cookies navyše môžeme merať frekvenciu návštev stránky a všeobecnú navigáciu. Väčšina cookies uložených vo vašom počítačovom systéme sa po vašej návšteve znovu z pevného disku vymaže. Ostatné cookies zostávajú vo vašom počítačovom systéme a umožňujú nám rozpoznať váš počítačový systém pri vašej ďalšej návšteve. Bez vášho výslovného súhlasu neprepájame údaje uložené v našich cookies s vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.).

 

5. Použitie analytických služieb – Google Analytics

Používame Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. (ďalej: Google). Google Analytics používa takzvané cookies. To sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vytvorené pomocou cookies o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Na tejto webovej stránke využívame funkciu „aktivácie anonymizácie IP adresy“. Tak Google vašu IP adresu najskôr skráti v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie úplná IP adresa a tam sa skráti. Z nášho poverenia Google tieto informácie použije na vyhodnotenie vášho využívania našej internetovej ponuky, na zostavovanie správ o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi stránky, ktoré sú spojené s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa poskytnutá v rámci Google Analytics sa nespája s inými údajmi z Google.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením svojho softvérového prehliadača. V takom prípade vás však upozorňujeme, že pravdepodobne už nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto stránky.

Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených pomocou cookies, ktoré súvisia s používaním webovej stránky (vrátane svojej IP adresy) v Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Môžete zabrániť zaznamenávaniu Google Analytics, kliknite sem, aby ste vylúčili meranie Google Analytics.

6. Analytika schubwerk
Na prispôsobenie našej webovej stránky používame analytický nástroj "schubwerk Analytics". Tento nástroj spracúva komunikačné údaje pri prístupe na webovú stránku (napr. informácie o používanom zariadení, IP adresa) a ukladá ich na serveroch "schubwerk Analytics", ktoré sa nachádzajú v Nemecku. IP adresa je v okamihu prístupu na stránku neodvolateľne anonymizovaná. "schubwerk Analytics" nenastavuje žiadne súbory cookie. Z koncového zariadenia, ktoré používate, sa nečítajú žiadne informácie. "schubwerk Analytics" používa iba údaje, ktoré ste automaticky odoslali z technických dôvodov pri prístupe na webovú stránku.
Nie je možné vyvodzovať závery o vašej identite.
Službu analýzy používame na základe nášho oprávneného záujmu zaznamenávať tok návštevníkov našej webovej stránky a poskytovať naše služby vo forme, ktorá umožňuje užívateľsky príjemné vnímanie online ponuky, čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Aby sme mohli navrhnúť našu webovú stránku v súlade s požiadavkami, používame analytický nástroj "schubwerk Analytics". Tento nástroj spracúva komunikačné údaje pri vyvolaní webovej stránky (napr. informácie o použitom zariadení, IP adresa) a ukladá ich na serveroch spoločnosti "schubwerk Analytics" so sídlom v Nemecku. IP adresa je v okamihu vyvolania stránky neodvolateľne anonymizovaná. "schubwerk Analytics" nenastavuje žiadne súbory cookie. Z používaného koncového zariadenia sa nečítajú žiadne informácie. "schubwerk Analytics" používa iba údaje, ktoré ste automaticky odoslali z technických dôvodov pri návšteve webovej stránky.

Nie je možné vyvodiť závery o vašej identite.

Službu analýzy používame na základe nášho oprávneného záujmu zaznamenávať tok návštevníkov našej webovej stránky a poskytovať naše služby vo forme, ktorá umožňuje užívateľsky príjemné vnímanie online ponuky, čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

 

7. Používanie Social Plugins – Xing

Naša internetová prezentácia využíva funkcie siete XING. Poskytovateľom je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko („XING“). Pri každom otvorení našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje funkcie Xing, vytvorí váš prehliadač krátkodobé spojenie so servermi XING, pri ktorom sa poskytnú špeciálne funkcie „XING Share-Button“ (zvlášť výpočet/zobrazenie hodnoty počítadla). XING podľa našich poznatkov neukladá žiadne osobné údaje o vás pri otvorení našej internetovej ponuky. XING predovšetkým neukladá žiadne IP adresy. Takisto sa neuskutočňuje vyhodnotenie vášho používateľského správania prostredníctvom použitia cookies v súvislosti s „XING Share-Button“. Aktuálne informácie o ochrane osobných údajov a o „XING Share-Button“ ak aj doplňujúce informácie si môžete prečítať na tejto internetovej stránke: www.xing.com/app/share

 

8. Odkazy (hyperlinky) na webové stránky tretích strán

Naša internetová prezentácia obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsahy nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme za tieto cudzie obsahy ručiť. Za obsahy prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ. Prepojené stránky boli skontrolované v čase prepojenia s ohľadom na možné porušenia práva. Protiprávne obsahy neboli v čase prepojenia identifikovateľné. Permanentná obsahová kontrola prepojených stránok je však bez konkrétnych odôvodnení porušenia práva nerealizovateľná. V prípade, že sa dozvieme o porušeniach práva, takéto odkazy ihneď odstránime.

 

9. Kontakt na osobu poverenú ochranou osobných údajov

Ak by ste mali odkazy a podnety k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov, obráťte sa na našu zmluvnú osobu poverenú ochranou osobných údajov na datenschutz[at]silbitz-goup.de. Túto e-mailovú adresu máte k dispozícii aj vtedy, keď máte pochybnosti s ohľadom na dodržiavanie našich pravidiel správania sa.

Kontakt e-mailom:

datenschutz[at]silbitz-group.com

do rúk osoby poverenej ochranou osobných údajov

Kontakt poštou:

Silbitz Group GmbH

do rúk osoby poverenej ochranou osobných údajov

Dr.-Maruschky-Straße 2

07613 Silbitz

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov si môžete kedykoľvek prečítať na www.silbitz-group.com, ďalej si ho môžete trvalo uložiť ako súbor PDF a kedykoľvek si ho môžete pozrieť, resp. vytlačiť offline.

Dohodnite si schôdzku

Takto sa dostávame do kontaktu.

Radi vám poradíme.

Sabrina Koch

Zavolajte teraz bezplatne!